Изберете година:
Номер на поръчката:
Наименование:
Статус:

Преписка: 9094268  (Затворена)

Наименование: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МЗХГ-ЦА“ по три обособени позиции

Публикувана на: 05.11.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Процедура: Обява

Преписка: 9093595  (Затворена)

Наименование: „Разработване на многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в България (2021-2027)”

Публикувана на: 18.10.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Процедура: Обява

Преписка: 9093584  (Затворена)

Наименование: „Изготвяне на анализ на състоянието на сектор Рибарство в България: стопански риболов, аквакултури, преработка на риба и други водни организми, търговия с риба и рибни продукти, тенденции за развитие и перспективи за сектора във връзка с подготовката на оперативната програма, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство за програмен период 2021-2027 г.“

Публикувана на: 18.10.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Процедура: Обява

Преписка: 9093216  (Затворена)

Наименование: "Разработване на функционален анализ на Министерството на земеделието, храните и горите и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите“

Публикувана на: 08.10.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Процедура: Обява

Преписка: 9089876  (Затворена)

Наименование: „Доставка, демонтаж и монтаж на климатици за офисите и сървърните помещения в Министерство на земеделието, храните и горите“

Публикувана на: 03.07.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Процедура: Обява

Преписка: 9089125  (Затворена)

Наименование: „Софтуерна актуализация на информационна система за агростатистика в частта за статистическия регистър и за локализация на стопанствата в рамките на проект за модернизиране на земеделската статистика в България“

Публикувана на: 12.06.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Процедура: Обява

Преписка: 9087872  (Затворена)

Наименование: „Сервизно обслужване на периферна и компютърна техника“

Публикувана на: 25.04.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Процедура: Обява

Преписка: 9087846  (Затворена)

Наименование: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХГ, в това число специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност“

Публикувана на: 25.04.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Процедура: Обява

Преписка: 9086750  (Затворена)

Наименование: „Актуализация и поддръжка на среда за зареждане, обработка, проверка и предаване на данни от КВС и КК за ИСАК на ДФ „Земеделие“

Публикувана на: 15.03.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Процедура: Обява

Преписка: 9086643  (Затворена)

Наименование: „Поддръжка и надграждане на Софтуерна система за управление на обществени поръчки и Профил на купувача в Министерство на земеделието, храните и горите на Република България“

Публикувана на: 12.03.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Процедура: Обява

1234