Изберете година:
Номер на поръчката:
Наименование:
Статус:

Преписка: 00696-2019-0025  (Прекратена)

Наименование: „Провеждане на обучение на служителите на Дирекция „Морско дело и рибарство““

Публикувана на: 31.12.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Процедура: Публично състезание

Преписка: 00696-2019-0024  (Затворена)

Наименование: „Избор на сервиз, извършващ ремонтни дейности на МПС, за нуждите на автомобилите, собственост на МЗХГ-ЦА”

Публикувана на: 31.12.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Процедура: Публично състезание

Преписка: 00696-2019-0023  (Затворена)

Наименование: „Изработка на дизайн, отпечатване, брандиране и доставка на рекламни и печатни материали за нуждите на МЗХГ“, обособена в две позиции Позиция № 1 „Изработка на дизайн, отпечатване, брандиране и доставка на рекламни и печатни материали за нуждите на МЗХГ“ Позиция № 2 „Изработка на дизайн, отпечатване, брандиране и доставка на диплянки, брошури и календари за нуждите на МЗХГ“ предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Публикувана на: 18.12.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Процедура: Публично състезание

Преписка: 00696-2019-0022  (Затворена)

Наименование: „Предварителна оценка на Стратегически план по ОСП за периода 2021 - 2027, вкл. стратегическа оценка на околната среда, по обособени позиции, както следва: Позиция 1 Предварителна оценка на Стратегически план по ОСП за периода 2021 – 2027 и Позиция 2 Стратегическа оценка на околната среда на Стратегически план по ОСП за периода 2021 - 2027“

Публикувана на: 12.12.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Процедура: Открита процедура

Преписка: 00696-2019-0021  (Затворена)

Наименование: „Изготвяне на предварителни оценки за прилагане на финансови инструменти по програмите, съфинансирани по линия на общата селскостопанска политика и от Европейския фонд за морско дело и рибарство през програмния период 2021 – 2027 г.“

Публикувана на: 06.12.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Процедура: Открита процедура

Преписка: 00696-2019-0020  (Прекратена)

Наименование: „Доставка на принтери, скенери и мултифункционални устройства“ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на принтери и мултифункционални устройства“; Обособена позиция 2: „Доставка на скенери“

Публикувана на: 12.11.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Процедура: Публично състезание

Преписка: 00696-2019-0019  (Затворена)

Наименование: „Доставка на компоненти и внедряване на процеси и услуга по дигитализиране на документи“

Публикувана на: 21.10.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Процедура: Открита процедура

Преписка: 00696-2019-0018  (Затворена)

Наименование: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЗХГ“

Публикувана на: 14.10.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Процедура: Открита процедура

Преписка: 00696-2019-0017  (Затворена)

Наименование: „Доставка на специализирано оборудване за теренни проверки – GPS устройства“

Публикувана на: 18.09.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Процедура: Публично състезание

Преписка: 00696-2019-0016  (Затворена)

Наименование: „Доставка на електрическа енергия за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите (М3ХГ)“

Публикувана на: 09.09.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Процедура: Открита процедура

123456789